Ministarstvo nauke objavilo Javni poziv za dodjelu Godišnjih nagrada za naučna dostignuća

Ministarstvo nauke je  8. oktobra raspisalo Javni poziv za dodjelu Godišnjih nagrada za naučna dostignuća u tri kategorije:

1.    Najuspješnijem mladom talentu u oblasti nauke do 20 godina života;

2.    Najuspješnijem naučniku / naučnici; i

3.    Pronalazaču-inovatoru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje.

Pravo prijave na Javni poziv imaju licencirane naučno-istraživačke ustanove, kao i druge institucije koje se bave istraživanjem i razvojem u Crnoj Gori. Jedna institucija može podnijeti prijavu za jednu ili više nagrada za naučna dostignuća.

Ministarstvo nauke

Zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Kandidat za nagradu za mladog talenta u oblasti nauke do 20 godina života iz Crne Gore, treba da je u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada ostvario: rezultate u naučno-istraživačkom radu, najbolji inovativni rezultat ili najbolje idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u zemlji ili inostranstvu. Iznos nagrade je 1.000 €.

Kandidat za nagradu za najuspješnijeg naučnika / naučnicu  iz Crne Gore, treba da je u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada ispunio najmanje jedan kriterijum, i to: postigao izuzetne rezultate u naučno-istraživačkom radu priznate u Crnoj Gori i inostranstvu, koordinira ili učestvuje u multilateralnim i regionalnim programima i projektima (HORIZONT 2020, EUREKA, COST, drugi međunarodni programi i projekti iz oblasti nauke i istraživanja, bilateralna naučno-tehnološka saradnja), da je objavio/objavila monografiju međunarodnog ili nacionalnog značaja, da je imao/imala najveći porast koeficijenta K po osnovu rezultata istraživanja, koji uključuju i objavljene naučne radove u referentnim međunarodnim časopisima, da je ostvario/ostvarila inovativni rezultat ili idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u Crnoj Gori ili inostranstvu ili ostvario/ostvarila primjenu rezultata istraživanja u praksi. Iznos nagrade je  2.000 €.

Kandidat za nagradu za pronalazača – inovatora za najuspješniji  patent  ili inovativno rješenje, treba da je u kalendarskoj godini u kojoj se dodjeljuje nagrada: zaštitio ili realizovao patent u Crnoj Gori ili inostranstvu, ili ostvario inovativno rješenje (novi proizvod ili tehnologiju u proizvodnji; programski sistem; soj; sortu; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije; prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično), ili ostvario inovativni rezultat ili idejno rješenje koje je priznato na nekom od programa promocije nauke i istraživanja u Crnoj Gori ili inostranstvu. Prednost za dodjelu nagrade imaće pronalazač-inovator koji je patent ili inovativno rješenje realizovao u praksi. Iznos nagrade je takođe  2.000 €.

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 16. novembar 2015. godine do 16:00 časova.

Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF formatu, na adresu Ministarstva nauke.

Dodjela nagrada biće tradicionalno upriličena u Vili Gorica, u drugoj polovini decembra.

Author: Gostujući bloger

Share This Post On

Vaše mišljenje: